בדין נטילת ידיים

 

 

מה עושים כש"מוקפצים" באמצע הלילה ואין אפשרות לנטילת ידיים כדין?

 

יש טעמים שונים מדוע צריך ליטול נט"י שחרית.

יש שכתב (הרא"ש ברכות פ"ט סכ"ג) שהטעם שידיו של אדם עסקניות הן בשעת השינה וא"א שלא נגע במקומות שאינם נקיים. - לכן משום נקיות צריך ליטול ידיים - לק"ש ותפילה (ולברכות ותורה די בניקיון - פמ"ג).

יש שכתב (הרשב"א ריא' סי' קצא') שהטעם שבבוקר אדם נעשה כברייה חדשה דכתיב "חדשים לבקרים רבה אמונתך" ולכן צריכים להודות להקב"ה.

טעם נוסף הוא משום רוח רעה השורה על הידיים אשר באה משני גורמים: לילה ושינה. שדי באחד מהגורמים לחייב נטילה אבל ברכה חייבים רק כששני הגורמים יחדיו.

השו"ע (סימן ד', סכ"ב) פסק:

"אם אין לו מים יקנח ידיו בצרור או בעפר או בכל דבר המנקה כגון: בגד, מגבת, שק וכיו"ב. ומברך "על נקיות ידיים". ויועיל לתפילה אך לא להעביר רוח רעה שעליהם. ולכן,כשיזדמנו לו אח"כ מים יטול כראוי. 

 

"ודע, דניקיון כיוון שהוא עומד במקום מים צריך לנקות כל היד בין גבו ובין תוכו עד הפרק ובדיעבד, די עד סוף קשרי אצבעותיו" (אבל לא עד ראשי אצבעותיו) (משנ"ב, שם, סקנ"ז, בשם הפמ"ג).

 

כמו כן פסק השו"ע (שם, סכ"ג).

"לא תיקנו נט"י אלא לק"ש ולתפילה" ("אבל ברכות דשחרית יכול לברך קודם נטילה"). "ורק משום כדי להעביר רוח רעה בעינן מים" (משנ"ב שם, ס"ק ס"א).

ולכן: כשמנקה את ידיו - מועיל לק"ש וגם לתפילה.

לגבי נגיעה בדברים שונים קודם נטילה:

בגוף: "לא יגע בידו קודם נטילה לא לפה ולא לחוטם ולא לאוזניים ולא לעיניים (ואם אפשר גם ע"ג העיניים מבחוץ - משנ"ב סקי"ב בשם הארה"ח)- מפני הרוח רעה.

בבגדים: המשנ"ב הביא את דברי "סדר היום" שאסור לגעת בבגדים לפני נט"י אך המ"א העיר ע"כ שבגמ' בברכות לא משמע כדבריו אלא אדרבא נט"י נקבעה לאחר לבישת הבגדים (שם, סק"ב).

באוכלים: לגבי נגיעה באוכלים יש להיזהר לכתחילה - אך אם בכ"ז נגעו בהם הידיים לפני הנטילה אז צריך לשטוף את המאכל במים ג' פעמים. מאכלים שא"א לשוטפם - יש להתירם בדיעבד (שארית יוסף א', עמ' לח'-לט').

 

סיכום:

לכתחילה, עדיף ליטול ידיים כמה שיותר מהר מזמן שמתעוררים כמו שמובא במשנ"ב (סי' א' סק"ב בשם השל"ה) - ומכ"ש שלא ילך ד"א ללא נט"י.

ולכתחילה, בודאי שעדיף להקפיד ליטול ידיים לפני שעוסקים בדברים אחרים. אך במקום שא"א, סומכים על פסק השו"ע שנט"י היא לאחר לבישת הבגדים. ואפשר לדחות את הנטילה.

אם רוצים לברך ברכות ועדיין אין אפשרות ליטול ידיים אפשר לנקות בכל דבר שמנקה. בנוגע לנגיעה בדברים; בבגדים: אפשר לגעת.

צריך להיזהר - מנגיעה בפתחי הגוף (עיניים, פה)

לכתחילה ,אין לגעת באוכלים. אמנם בדיעבד- אינם נאסרים.

 

מקורות:

שו"ע סימן ד' ומשנ"ב שם ,"שארית יוסף" א' , "כחיצים ביד גיבור" ג' / הלכות צבא .

          

                                                                                       

 

 

    טרם התקבלו תגובות
    ישיבת איילת השחר, רחוב ששת הימים 180, ת.ד. 939 אילת 88107.
    טל: 08-6331198 פקס: 08-6319054 yayeleth@gmail.com
    הצילומים באדיבות: דורון ניסים
    כיפה, חדשות, פרשת שבוע,תרבות