כתיבה בשבת

(ע"פ ספרי הלכות צבא)

ראשית נקדים ונאמר, שבכל מקרה שייכתב כאן שמותר לכתוב, הכוונה לכתיבה בשינוי או כתיבה בעט-שבת, כשכתיבה ביד שמאל נחשבת לשינוי. לדעת הרב אליהו עדיפה כתיבה בעט-שבת על פני כתיבה ביד שמאל. במקרה שלפניו עיפרון או עט (רגיל)- לדעת הרב רבינוביץ' יש להעדיף את העיפרון. כמו כן, מובן שבמקרים המותרים יש לכתוב את הדברים ההכרחיים בלבד.

מילוי שיבוץ קרבי- הרב רבינוביץ' ב"מלומדי מלחמה" מתיר, כי אי מילוי השבצ"ק עלול להצמיח מצב של ספק סכנת נפשות, היות ובמקרה שקבוצת החיילים תיחטף חלילה ויצטרכו לחפש אחריהם - יצטרכו לדעת כמה היו ואת זהותם כדי שידעו עד כמה לחפש. לכתחילה יש לעמוד על כך שהשבצ"ק ימולא לפני שבת אם אפשר, וכמו כן כדאי להכין מראש פתקים עם השם והמספר האישי.

חתימה על ציוד נחוץ- הרב רונצקי ב"כחיצים ביד גיבור" (ח"ב), מחלק בין ציוד רגיל (כמו פנס-רנאור) לבין ציוד מסווג (כמו מפות קוד) וציוד צל"מ. לכתחילה, מובן שראוי לדאוג להנפיק את הציוד לפני שבת, אך אם הדבר לא נעשה או שנתעורר בשבת צורך מבצעי, אזי לגבי הציוד מהסוג הראשון- אין היתר לחתום עליו ויש להתעקש על כך שבמקום החתימה תספיק השארת תעודה מזהה וכדו', או שיש לפנות למפקד שיורה לאפסנאי לתת את הציוד, ומ"מ גם אם ברור שמתוך הסירוב לחתום יאמר המפקד לחייל 'חילוני' לחתום - אין היתר לחתום וגם לא בשינוי ("אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך"). לגבי הציוד מהסוג השני, היות ומדובר בציוד המחייב שמירה מעולה ואם יגיע לידיים עוינות הדבר יפגע בביטחון הכוחות בגזרה (במקרה של מפות, תצ"אות וכדו') או בביטחון כלל החיילים והאזרחים (במקרה של כלי נשק ושאר ציוד צל"מ), והיות שידוע שאי החתימה על הציוד מביאה בד"כ לזלזול בשמירה עליו - לכן יש לחתום על ציוד מסוג זה, ואם אפשר- ישאיר במקום זה תעודה מזהה.   

מילוי כרטיס עבודה- כרטיס עבודה מחיל את הביטוח (במקרה של תאונה ח"ו) על נסיעה, וכיון שהכתיבה היא לתועלת ממון - אוסרים הרב רבינוביץ' והרב רונצקי. אך ב"המורים בקשת" הובאה דעת הרב נבנצל, שמתיר למלא את הכרטיס (כמובן, כאשר מדובר בנסיעה מותרת), ומבאר הרב רובין את דבריו שם, שהיות והכתיבה היא חלק מפרטי הנסיעה, כמו הדלקת פנסים וכדו', לכן אם הנהג מתעקש - מותר לכתוב על מנת לאפשר את הנסיעה שהיא צורך ביטחוני. וכן מתיר הרב גורן זצ"ל ב"משיב מלחמה" (ח"ב), אם עקב אי המילוי תבוטל הנסיעה.

 

עפ"י "כחיצים ביד גיבור" ח"ב - הרב אבי רונצקי

"מלומדי מלחמה" - הרב נחום אליעזר רבינוביץ'

"המורים בקשת" - הרב מישאל רובין

"משיב מלחמה" ח"ב - הרב שלמה גורן זצ"ל

 

 

    טרם התקבלו תגובות
    ישיבת איילת השחר, רחוב ששת הימים 180, ת.ד. 939 אילת 88107.
    טל: 08-6331198 פקס: 08-6319054 yayeleth@gmail.com
    הצילומים באדיבות: דורון ניסים
    כיפה, חדשות, פרשת שבוע,תרבות