דבר תורה לפרשת האזינו

מעשה ברמב"ן ותלמידו אבנר הרב אורן טרבלסי בסוף השירה נאמר "ויבא משה וידבר את כל דברי השירה" וכתב הרמב"ן: "הזכיר כל להגיד שהיא כוללת כל העתידות למו, ואם היא קטנה בדיבור, כי ביאר להם עניניה הרבים". וכן כתב בתחילת דבריו (בפסוק מ´): והנה השירה הזאת אשר היא בנו לעד אמת ונאמן, תגיד בביאור כל המוצאות אותנו". ועל הפסוק הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום" הוכיח הרמב"ן "כי על הגאולה העתידה יבטיח, כי בבנין בית שני לא הרנינו גויים עמו". ועד כמה השירה נשגבה וכוללת כל, יעיד הסיפור הבא על הרמב"ן ותלמידו אבנר. הסיפור מובא במספר ספרים בסגנונות שונים מעט. נביא את לשונו של ספר קב הישר פרק כג ( לרב צבי הירש קאידנוור, בנו של "התפארת שמואל" על הרא"ש): "מעשה ברמב"ן ז"ל שהיה לו תלמיד אחד שיצא לתרבות רעה ושמו אבנר, ונעשה כותי. ומחמת רוב חכמתו בטומאתו נעשה שר גדול בכותים ויהי היום שהיה יו"כ שלח ליה הרמב"ן שיבא אליו, בא לפניו ולקח בפני הרב רמב"ן ז"ל חזיר אחד ונחרו ובשלו, ואחר כך שאל לרמב"ן רבי על כמה כריתות עברתי היום. והשיב לו על ארבע כריתות עברת היום, וא"ל התלמיד הנ"ל הלא על ה´ לאוין עברתי והתחילו לפלפל עד שהרמב"ן הודה שעבר על ה´ לאוין של כריתות. ושאל הרמב"ן אותו הגד נא לי מי הביאך אל מדה זו שכפרת בתורת משה, והשיב לו כי פעם אחת שמעתי שדרשת שיש בפרשת האזינו כלולים כל המצות וכוללים כל ענייני העולם וכולן נרמזים בפר´ האזינו, רק שצריך סייעתא דשמייא להבין כל העניינים והסודות אשר שם. ובעיני היה זה מן הנמנע עד שבשביל כן קבע בלבבי החטא שאין האמת כן כמ"ש הרב הרמב"ן, ויצא ופקר ונהפך לאיש אחר. ויען הרמב"ן עדיין אני אומר כן שדברי כן הוא שהכל נרמז ומבואר בפ´ האזינו אם לא תאמין שאל ואגיד לך, ויתמה התלמיד הכופר ההוא ואמר א"כ כדבריך תראני אם שמי שהוא אבנר בפרשת האזינו תמצא. ויתפלל הרמב"ן אל ה´ בכל לבבו ונפשו ובא פסוק בפיו "אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם", אותיות שלישית מן פסוק זה ר"ת אבנר. וכשמוע התלמיד את הדבר חרד מאוד ויפול על פניו, ושאל לרבו הרמב"ן אם יחזור בתשובה יהיה לו תיקון ותרופה, והשיב לו רמב"ן והלא שמעת להפסוק שישבית מאנוש זכרו ולא יועיל לו שום תרופה. ותיכף הלך אותו תלמיד ולקח ספינה בלא ספן וחבל ומלח והלך עם הספינה באשר הוליכו צועק במר נפשו ועדיין לא נודע ממנו מאומה, ואחר כך הרבה הרב הרמב"ן בתפלה שיהיה לו מקצת כפרה". שנזכה לגלות סודות תורתו. חדשות חמות מהשטח!! - הרינו שמחים לבשר כי מנחם גדליוביץ´ התארס! - בשמחה וששון לאלקנה חדרי נולדה בת ושמה תמר! - חברינו היקר אוריה ברנשטיין התחתן!!! שבת שלום!!!

1
    ישיבת איילת השחר, רחוב ששת הימים 180, ת.ד. 939 אילת 88107.
    טל: 08-6331198 פקס: 08-6319054 yayeleth@gmail.com
    הצילומים באדיבות: דורון ניסים
    כיפה, חדשות, פרשת שבוע,תרבות